Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Laatst aangepast op 19/05/2023.

  1. De goederen/diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. De koper dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te kijken. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de tien (10) werkdagen na ontvangst worden overgemaakt. Verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen de twee (2) maanden na de ontdekking ervan worden gemeld.
  2. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen.
  3. De goederen/diensten worden geleverd binnen de termijn aangepast aan de periode waarbinnen de werken uitgevoerd kunnen worden (seizoens- en boomgebonden).
  4. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, gebeurt de levering bij de verkoper, behoudens en worden de goederen vervoerd op kosten en op risico van de koper. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering.
  5. Annulering van de bestelling is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de koper wordt gevraagd, uiterlijk binnen de tien (10) werkdagen na de bestelling, en voor zover zij schriftelijk door ons wordt bevestigd. In geval van annulering is de koper een forfaitaire vergoeding verschuldigd van tien procent (10%) van de totale waarde van de bestelling, onverminderd bewijs van hogere schade door de verkoper.
  6. Onze leveringen zijn contant betaalbaar. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de te betalen prijs op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de totaal te betalen prijs verhoogd met twaalf procent (12%) intrest per jaar en een schadebeding van tien procent (10%) met een minimum van 77 euro, en worden tevens eventueel andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
  7. Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht (8) werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.
  8. Partijen erkennen dat de nietigheid van een van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich er toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt.
  9. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.